Bespreekpunten WOGD overleg, Werkgroep (wg) herstart 16 januari 2020

 • Rondje deelnemers Iedereen vertelt a. iets over zichzelf, het wonen in welke buurt van Gaasperdam, de evt. speciale ervaringen en deskundigheden die kunnen worden gebruikt; b. de reden waarom hij/zij medewerking aan het WOGD nuttig, nodig, zinvol acht, c. wat zij/hij denkt, hoopt bij te dragen aan de WOGD activiteiten. Kun je, wil je er tijd voor vrij maken? Dit kan zowel als bestuurslid zijn, als b.v. als deelnemer/medewerker met een speciale taak, zoals maken/beheren website, vaste verslaglegger, werving deelnemers bij bewonersgroepen enz. 5 min. max p.p.

 

 • Stand van zaken WOGD. Korte uitleg + evt. vragen beantwoording. W. is een formeel bestaande stichting, ingeschreven in KvK, beschikt nog over eigen budget (toekomst?), heeft zich recent al t.b.v. enkele zaken ingezet (financiële steun), maar moet weer goed gaan functioneren, nieuwe bestuursleden nodig. Maar er moet ook duidelijke interesse en medewerking in de wijken, buurten van Gaasperdam zijn voor dit overleg. Doel: aandacht voor zaken die voor meerdere buurten relevant zijn en die zijn gebaseerd op inbreng en gevoelde noodzaak bij de deelnemers. Contacten met overheden, instellingen en organisaties van belang voor wijk Gaasperdam. Op 16 mei 2019, tijdens een 1e algemene bijeenkomst over de toekomst van het WOGD, werd besloten tot herstart. Ook werd een lijst met randvoorwaarden gemaakt. Zie lijst met toelichting hieronder.

 

 • Wat moet er komende tijd gebeuren? Samen een lijstje van activiteiten en taken maken, met evt. een volgorde in prioriteit. (Denk ook aan overdracht van taken huidig bestuur, archieven, nu inspelen op actualiteiten, zodat W. daarmee ook meer bekendheid krijgt, nut, noodzaak ervan duidelijk wordt).
 • Wie gaat wat doen? Taakverdeling. Hoe dragen we info over, hoe houden we contact? v. alle email steeds aan iedereen, of alleen aan degene die het vooral aangaat?

 

 • Afspraken over planning: hoe vaak overleg wg, wanneer weer een algemene bijeenkomst waarin verslag wordt gedaan van werkzaamheden afgelopen periode enz. Bv nu eens in 3 of 4 weken, algemene bijeenkomst over 2,5 maand, later met meer tussenruimte. Verder o.a.: delen we verslagen van deze werkgroep (besluitenlijstje) met alle andere belangstellenden? Nieuwe datum!

Urgent, actueel. Er is commotie over het stopzetten van subsidie aan POZO (Participatie en opbouwwerk Zuidoost) en mogelijk andere org. Voorgesteld wordt een brief vanuit WOG aan stadsdeel ZO te sturen  waarin verontrusting wordt uitgesproken over het plotselinge (?)  stopzetting subsidiering POZO. Wanneer is dit besloten, waarom, geen overleg met bewoners enz.

Wat zijn randvoorwaarden en ideeën? Genoemde punten op 16 mei 2019.

 • Welke gemeenschappelijke doelen zijn er in de buurten, wijken van Gaasperdam, zodat het WOGD één gesprekspartner voor o.a. het stadsdeel kan zijn.
 • Moet het WOGD anders gaan werken dan het WOG eerder? Het WOG richtte zich ook op andere overheden dan het stadsdeel, zoals de stad, buurgemeenten, - Weesp, Abcoude -, de provincie en landelijke politiek zo nodig. En op andere (stedelijke) groepen en organisaties, zoals bijvoorbeeld winkelcentra, natuurbeschermingsgroepen, lokale instellingen. Het was niet specifiek gericht op overheden en politiek, wel op de aanpak van gezamenlijk ervaren problemen in meer dan één buurt.

Als voorbeelden van gemeenschappelijke onderwerpen voor hele wijk werden genoemd:

 • Plannen voor ontwikkelingen in aangrenzende gebieden volgen, zoals het plaatsen van windturbines of inrichten geitenboerderij in de polders grenzend aan Gein 4/ Reigersbos. Inrichting van dit gebied.
 • Idem volgen ontwikkelingen openbare ruimte ZO en specifiek Gaasperdam
 • Handhaving wetgeving
 • Betaalbaarheid huren, met name in de commerciële sector
 • Laat onze parken weer park zijn! Behoud aanwezige kwaliteiten in de parken. Gaasperdam: grootste kwaliteit is het groen. Beleid/onderhoud overheid kritisch volgen.
 • Gaasperplasplannen
 • Bestemmingsplan Gaasperdam/Gebiedsplannen
 • Autoluw Amsterdam
 • Ouderenbeleid en - voorzieningen
 • Parkeerbeleid Gaasperdam
 • Schiphol
 • positie ZZP-ers
 • Energietransitie
 • Maaiveldontheffing

 

Het Gebiedsteam Gaasperdam-Driemond wil investeren in participatie. WOGD kan daarin een belangrijke rol spelen. Belangrijke voorwaarde: het WOGD moet zichtbaar zijn, meer dan in het verleden.

De website van het WOG is inmiddels verouderd en uit de lucht. De website van Platform Gaasperdam Groen, een initiatief van het WOG, is nog wel bereikbaar, wordt niet meer bijgehouden, maar bevat nog heel veel informatie. Zoals over nog steeds actieve verenigingen en groepen in Gaasperdam. www.gaasperdamgroen.nl

 • Die lijst moet worden aangevuld!
 • Er moet een nieuwe website komen, dit uitwerken.