WOG notulen

Datum: 03-02-2020

Aanwezig: Jan van der Vis, Marianne van Doorn, Adri Drubbel, Gijs van Deuren, Emile Esajas, Ron Nuberg en Astrid Roijen

Afwezig: Monique Verkerk, Flora te Riet, William Clappers, Winnie Meyer Ricard en Rob Jansen. Deze laatste trekt zich terug. (Allen met bericht).

 1. Opening en vaststellen agenda
  Marianne opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. Marianne zal deze keer voorzitten.
 2. Mededelingen
  Astrid meldt dat de BV Nellestein bericht heeft gestuurd. Men heeft momenteel niet de mankracht om actief deel te nemen aan het WOG. Bovendien zijn zij van mening dat er momenteel geen actuele onderwerpen zijn waarop zij kunnen inhaken. Wel willen zij graag betrokken blijven.
  Flora te Riet heeft geantwoord niet aanwezig te kunnen zijn, zij is net herstellende van een ziekte. Ook zij wil graag op de hoogte worden gehouden.

  Marianne vertelt in het kort wat er in de e-mail staat die Winnie op het laatste moment (vandaag om 18:51 uur) heeft gestuurd. Tijdens de vorige vergadering een week geleden heeft Winnie meegedeeld af te zullen treden als bestuurslid. Zij komt hier nu op terug en wil toch bestuurslid blijven. Ze gaat daarnaast niet akkoord met de op 22-01-2020 gemaakte afspraken, namelijk om vanavond een nieuw bestuur te vormen.  De aanwezigen vanavond zijn hier niet blij mee. Er ontstaat een discussie. Wat heeft het WOG de laatste tijd gedaan? Het WOG was door omstandigheden slapende. Wij vinden de betrokkenheid van Winnie en William wel belangrijk, zij zouden bijvoorbeeld ook een adviserende rol kunnen krijgen binnen het WOG.

  Besloten wordt om de agenda aan te houden. 

 3. Waar moet het bestuur aan voldoen?
  Het bestuur moet dossierkennis hebben. Dit dient overstijgend te zijn.
  Emile uit zijn ongenoegen hoe er in het verleden met hem is omgegaan bij het WOG. Hij was ooit bestuurslid, maar is nooit ingeschreven bij de KvK (Kamer van Koophandel).
  Het WOG heeft vroeger jaarlijks subsidie aangevraagd en die subsidie is telkenmale toegekend.
  Het WOG is geen verlengstuk van de gemeente. Wij gaan onderwerpen bepalen waar wij ons mee bezig kunnen houden.
 4. Verkiezing nieuw bestuur
  De randvoorwaarden voor het bestuur van het WOG zijn:
  • Verschillende wijken in Zuidoost dienen vertegenwoordigd te zijn in het WOG
  • De verschillende platforms dienen aan te haken
  • Het bestuur van het WOG dient divers te zijn; zowel autochtoon als allochtoon, jong en oud
  • De verschillende organisaties in Zuidoost moeten kunnen samenwerken.

  De kandidaat bestuursleden stellen zich voor:
  • Astrid Roijen is verpleegkundige, werkt in de Wijkkliniek in Eben Haëzer en mag over ongeveer 4 jaar met pensioen. Zij woont sinds 1980 in Zuidoost en sinds eind 1986 in Gein 3. Zij is geïnteresseerd in de wijk en haar bewoners en is voorzitter van bewonersplatform Gein en voorzitter/secretaris van de vereniging Gein3Dorp.
  • Ron Nuberg is gepensioneerd. Hij is bestuurslid van vereniging De Laagbouw. Hij heeft tijd om iets voor het WOG te gaan doen. Zijn vrouw gaat pas over 5 jaar met pensioen. Ron is ICT’ er en wil de website van het WOG vernieuwen.
  • Emile Esajas zat 8 jaar in het bestuur van zuidoost, waarvan 2 jaar als wethouder sport/sociale zaken. Hij heeft zich ingezet voor Zuidoost door zwart en wit nader bij elkaar te brengen. Zijn doelgroep is de allochtone gemeenschap.
  • Gijs van Deuren heeft zich in mei vorig jaar aangemeld voor de denkgroep om het WOG uit het slop te halen. Pas een half jaar later vond de eerste bijeenkomst plaats. Gijs wil meetbare resultaten voor zowel de samenleving als privé. Hij doet vrijwilligerswerk voor de kerk: secretaris. Hij overweegt om 3 jaar mee te doen met het bestuur. Hij kan geen bijeenkomsten bijwonen op dinsdagen en woensdagen. Hij wil graag jongeren bij het WOG betrekken.
  • Adri Drubbel is met deeltijdpensioen. Voorheen was hij bedrijfsleider bij Perry Sport. Hij woont inmiddels 40 jaar in Zuidoost. Hij is zelf hartpatiënt en is derhalve vrijwilliger voor de Hartstichting. Hij is actief in de projectgroep hartfalen. Hij is regiovoorzitter van de Hartraad. Hij is tevens actief voor Cliëntenbelangen chronisch zieken en gehandicapten en hij is voorzitter van GAZO cliëntenraden. Zijn passie ligt bij de gezondheidszorg.
  • Jan van der Vis is voormalig gemeente ambtenaar. Hij is al 15 jaar met pensioen. Hij participeert in de Ouderenadviesraad. Hij was betrokken bij ‘Aan de knoppen’. Hij wil meewerken aan de overdracht naar het nieuwe bestuur.

 5. De vraag is nu wie van de aanwezigen in het nieuwe WOG bestuur willen participeren. Emile, Ron, Adri, Gijs en Astrid geven te kennen zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. William en Winnie kunnen zich hierbij aansluiten en zorgen voor een warme overdracht naar het nieuwe bestuur. Zij zouden een adviesrol kunnen krijgen, ook zou in de overgangsfase gekozen kunnen worden voor een bestuur van 7 personen. Na de overdracht kunnen Winnie en William hun werkzaamheden als bestuurslid stoppen (en is er eventueel weer ruimte voor nieuwe kandidaten, zoals uit Nellestein).
 6. Wij besluiten dat het verleden losgelaten dient te worden en bovengenoemd voorstel voor te leggen aan het huidige bestuur. Wel dient er duidelijkheid te komen over hoe we nu verder gaan, zodat er vanaf nu ook echt stappen gezet kunnen worden.
  Vragen die gesteld zijn: Wat houdt de overdracht in? Hoe gaan wij verder?
 7. Wij moeten een plan van aanpak maken.
  Het voorstel is gebaseerd op het gemeenschappelijke doel: de doorstart van het WOG. We zien daar allemaal nut en noodzaak van in, en willen daar de schouders onder zetten. Er dienen wel duidelijke afspraken gemaakt te worden met het huidige bestuur. Gaat het huidige bestuur niet akkoord, dan staat een doorstart van het WOG op losse schroeven. Een doorstart is dan moeilijk te realiseren.

  Conclusie: Bovengenoemde kandidaat bestuursleden willen gezamenlijk een nieuw WOG vormen, om de doorstart van het WOG te kunnen realiseren. Daarbij zouden de huidige bestuursleden indien gewenst in de overgangsfase onderdeel kunnen blijven van het bestuur, of een adviesrol kunnen bekleden.
  • Er dient een (warme) overdracht te komen van het oude naar het nieuwe bestuur
  • Er moet een duidelijke rolverdeling komen
  • Er dient een plan van aanpak gemaakt te worden door het nieuwe bestuur
  • Er is instemming van het huidige bestuur nodig om door te kunnen gaan. Bij het volgende overleg is daarom hun aanwezigheid noodzakelijk.
  • De wens is vaart te maken en te gaan ‘doen’.
 8. Rondvraag
  Emile informeert naar de rol van de gebiedsmakelaar. Marianne legt uit wat dit inhoudt. Er zijn in Amsterdam 22 gebieden. In alle gebieden zijn gebiedsmakelaars aangesteld in het kader van gebiedsgericht gewerkt. Marianne is de gebiedsmakelaar voor Gein en Driemond. Enkele thema’s  zijn armoede en jeugd. Wat is er nodig voor de bewoners? Wat speelt er in de gebieden. Wat zijn de netwerken. De gebiedsmakelaar is de oren en ogen van de stad.
  SAVA:
  • S: Signalen ophalen bij bewoners, ondernemers en partners, zoals politie jongerenwerk en woningbouwverenigingen
  • A: agenderen
  • V: verbinden
  • A: aanjagen (geen projectleider)

  Ron wil informatie hebben over de website van het WOG.nl  Kan de website overgedragen worden (vraag voor William en Winnie)?

  Gijs meldt dat William een mooie speech heeft gehouden om POZO te bedanken voor haar werkzaamheden in zuidoost. Wij zijn het erover eens dat de gemeente slecht gecommuniceerd heeft inzake POZO. POZO heeft zelf mensen/instanties op de hoogte gebracht van het feit dat de gemeente niet met hen doorgaat. Astrid heeft hierover een brief gestuurd aan Jakob Wedemeijer (via bewonersplatform Gein). Mocht er een reactie komen, dan laat zij dit weten.

  Emile spreekt zijn verontwaardiging uit over het feit dat instanties van buiten Amsterdam zuidoost opdrachten krijgen in Zuidoost. Hij legt de vraag voor aan Marianne; mag dat?  Antwoord: ……

  Ron vraagt zich af wie er achter de website zuidoost.nl zit.

  Actiepunten:

  • Adri gaat de lijst thuis opzoeken met instanties in Zuidoost en deze via e-mail versturen
  • Astrid zal de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan deze groep (6 mensen) sturen.

 9. Datum volgende vergadering en afsluiting
  Over een week op  maandagavond 10 februari vindt de volgende vergadering plaats om 19:30 uur in buurthuis Gein. Het is van belang dat het huidige bestuur dan ook aanwezig kan zijn: zonder hen kunnen we geen besluiten maken. Indien zij niet kunnen komt Marianne op de lijn met een nieuwe datum.

Marianne sluit de vergadering.