Aanwezig: Adri Drubbel  Astrid Roijen,  Rob Jansen, Jan van der Vis, William Clappers, Winnie, Meyer Ricard, Marianne van Doorn (voorziiter), Monique Verkerk (notulist)

Afwezig: Emile Esajas, Gijs van Deuren en Ron Nuberg (met bericht)

Winnie geeft aan dat om 20.45 uur Arthur Koks zal aanschuiven. Hij is vanuit Gein 4 bezig met ontwikkelingen in de buurt die mogelijk een thema zijn voor het WOG.

De werkgroep wil vaart maken om tot bestuur te komen en in een later stadium afspraken maken over de mogelijke thema’s waar het WOG zich voor gaat inzetten.

William deelt de eerste pagina’s van de eerste statuten van WOG uit. De werkgroep heeft geen aanvullingen op de in de statuten gemelde doelen voor de nieuwe WOG.

Voor het bestuur stelt de werkgroep voor: 5-7 personen met zo mogelijk vertegenwoordigers uit alle wijken + diversiteitsafspiegeling van de wijk, zoals jongeren.

De werkgroep komt tot de volgende lijst van mogelijke bestuursleden:

 • Astrid Roijen
 • Monique Verkerk
 • Gijs van Deuren
 • Vertegenwoordiger zeilvereniging of andere watersportclub
 • Jenny van Dalen
 • Ron Nuberg
 • Bewonersvereniging Nellestein of een van de andere clubs daar
 • Michel Idsinga (lid stadsdl.cie. Check of dit conform statuten kan).
 • William Clappers.
 • Jaap Nap (jurist)
 • Adri Drubbel
 • Rob Jansen
 • Jan van de Vis
 • Winnie Meyer Ricard, in beraad
 • Emiel Esajas
 • Vertegenwoordiger jongeren, uit organ. of op persoonlijke titel
 • In de toekomst mogelijk iemand uit Driemond

(NB In een bestuur van max. 7 personen kunnen niet al deze groepen zijn vertegenwoordigd).

Van deze lijst willen de volgende werkgroepdeelnemers in het bestuur WOG:

 • Astrid Roijen (Gein)
 • William Clappers a.i.
 • Adri Drubbel (Holendrecht)
 • Rob Jansen (Holendrecht)
 • Jan van de Vis

De werkgroep gaat er vanuit dat Emile Esajas en Gijs van Deuren (Reigersbos) in het bestuur zitting willen nemen. Verder denkt de werkgroep aan Ron Nuberg vanuit zijn ict-achtergrond.

Emile en Gijs kunnen, vanwege hun afwezigheid bij dit overleg, ook nog kandidaten aandragen.

Ook anderen die bij de eerdere bijeenkomst verhinderd waren, kunnen zich eventueel nog aanmelden.

Astrid neemt (nogmaals) contact op met bewonersvereniging Nellestein om kandidaat voor bestuur WOG te vragen.

Winnie en William vragen jongerenorganisaties voor kandidaten.

Selectie bestuursleden

De werkgroep besluit geen selectiecommissie voor het bestuur te formeren.

Op 3 februari om 19.30 uur komen in buurthuis Gein de genoemde bestuurskandidaten + mogelijke andere kandidaten, zoals Nellestein, Gijs en Emile bij elkaar. Marianne van Doorn is daarbij aanwezig. Winnie Meyer Ricard kan waarschijnlijk niet aanwezig zijn, i.v.m. adviserende activiteiten komende tijd m.b.t. Gaasperplasplannen.

De bestuurskandidaten zullen zich dan presenteren. Ze geven hun kennis en ervaring aan + hun motivatie waarom zij deel uit willen maken van het bestuur WOG. Gezamenlijk besluiten zij of de kandidaten als bestuurslid kunnen starten en wie de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris gaan innemen. Aanvulling van Marianne: Er is besproken dat we een eerste stap maken om een nieuw bestuur te vormen, en daarna bekijken welke werkgroepen er nodig zijn om inhoudelijke onderwerpen op te pakken én om het nieuwe WOG verder uit te werken.

Mochten er kandidaten niet in het bestuur komen, dan ziet de werkgroep een adviseursrol voor hen.

De werkgroep vindt het van belang om nu met het WOG(D) weer te starten en door te groeien. Eventueel kan Driemond er later alsnog bij.

Astrid verzorgt de uitnodiging en agenda voor 3 februari.

Presentatie Arthur Koks

Arthur Koks uit Gein 4 geeft een presentatie over de plannen van de gemeente Ronde Venen, waar Abcoude toe behoort, om in het kader van klimaatneutraal te worden mogelijk windturbines te gaan plaatsen in het Geingebied. Dat is het polderlandschap tot aan het Gein in Utrecht, grenzend aan Gaasperdam in Noord-Holland. Dit zal dan waarschijnlijk het landschap en de horizon vanuit Gaasperdam vervuilen. Arthur geeft aan dat de door hen opgerichte actiegroep  ‘Gaasperdam zegt nee’ voor bescherming van klimaat, natuur én landschap is. Samen met Vereniging Spaar het Gein is een petitie gestart. De Raadsvergadering van Ronde Venen hierover is 28 maart. Dan kan men inspreken (? Check). Arthur heeft 10 minuten-gesprek gehad met stadsdeelvoorzitter ZO. Zij vindt dat bewoners Zuidoost ook gehoord moeten worden. Mogelijk schakelt zij de gemeente Amsterdam in. Arthur vraagt de aanwezigen om te helpen met de verspreiding van pamfletten en affiches en wil graag samenwerking met WOG. Winnie zorgt dat de bewonersverenigingen en andere contacten de informatie, pamfletten en affiches krijgen voor verdere verspreiding.

Winnie geeft aan dat de komende weken de vernieuwingsplannen Gaasperplas spelen. Zij nam afgelopen jaren deel aan het participatietraject in de Klankbordgroep. Nu ligt het voorstel ter commentaar/inspraak. Tot 18 februari 2020 is dit mogelijk. Vooraf zijn er 3 door de overheid georganiseerde inloopbijeenkomsten waar je informatie kunt krijgen en je mening geven (28, 30 januari, 4 februari., op verschillende locaties. Zie www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas/ voor alle informatie. Ook o.a. op Facebook en heliam.net). Mogelijk wordt na de inloopbijeenkomsten nog een onafhankelijke bijeenkomst over de plannen georganiseerd, met steun van het wijkoverleg. Winnie maakte i.s.m.  o.a. de FB-groep een advies op over het voorliggende plan (130 pagina’s). Belangstellenden kunnen dit bij haar melden.

Rondvraag

Jan vraagt naar de status van deze werkgroep. De werkgroep is tijdelijk ingesteld om tot het bestuur WOG te komen. De connectie met alle bewonersvereniging moet nog uitgewerkt worden. Op 3 februari wordt de werkgroep opgeheven.

Winnie deelt mee dat op 28 januari het afscheid van POZO (Participatie en Opbouwwerk Zuidoost) is, vanwege het stoppen van de subsidie. William gaat daar naar toe. Marianne stuurt de uitnodiging door aan Astrid.

Marianne sluit het overleg van de werkgroep.