Aanwezig: Dennie Armelita (Reigersbos, Bewonersplatform Reigersbos), William Clappers (Gein, bestuur WOG), Gijs van Deuren (Reigersbos, Bewonersplatform Reigersbos), Marianne van Doorn (gebiedsmakelaar Gein en Driemond – voorzitter bijeenkomst), Adri Drubbel (Holendrecht laagbouw, Bewonerscollectief Holendrecht), Emiee Esajas (Gein 4, stichting Konsense), Susanne Hollenkamp (Holendrecht hoogbouw, BHC), Rob Jansen (Holendrecht), Winnie Meyer Ricard (Gein3, bestuur WOG, Klankbord Gaasperplas), Ron Nuberg (laagbouw.nl Holendrecht),  Vincent Ramsodir (Holendrecht, BHC), Astrid Royen (Gein 3, Vereniging Gein3dorp)), Sjako (Gein4), Monique Verkerk (Gein 3), Jan van der Vis (Holendrecht laagbouw, bestuur WOG, OAR ZO),

In 2001 werd het Wijk Overleg Gaasperdam, WOG, waaraan zowel vertegenwoordigers van uiteenlopende bewonersgroepen als individuele Gaasperdammers deelnamen, een stichting. Daarvoor had het overleg al een aantal jaren zonder formele status gefunctioneerd. Het WOG hield zich in de loop der tijd bezig met allerlei activiteiten en acties van belang voor de bewoners van Gaasperdam.[1] Door o.a. het vertrek van bestuursleden, ziekte, stonden de activiteiten van de stichting de afgelopen jaren op een lage pit. In mei 2019 is er een bijeenkomst met bewoners en bewonersgroepen geweest over de mogelijkheid om het WOG nieuw leven in te blazen, met nu ook verbinding met Driemond. De nut en noodzaak van het verbinden van bewonersgroepen in Gaasperdam en Driemond ten behoeve van gezamenlijke, buurtoverstijgende belangen is toen onderkend. Er was nog/weer behoefte aan een Wijkoverleg Gaasperdam Driemond. Een aantal aanwezigen meldde zich aan voor de verdere uitwerking hiervan. Aangevuld met andere belangenstellenden en bewonersgroepen heeft dit geresulteerd in het overleg van vanavond. Niet iedereen kon aanwezig zijn. Met o.a. de Dorpsraad Driemond was er wel enig contact, maar men gaf aan op dit moment nog geen behoefte aan verbinding te hebben. Winnie meldt dat zij vanwege o.a. haar  gezondheid wil stoppen als WOG bestuurslid als er nieuwe (en jonge) mensen zijn om de taken aan over te dragen..

De groep bespreekt, onder meer aan de hand van de vorig jaar gemaakte lijst van uitgangspunten en randvoorwaarden welke wensen er zijn voor een herstart van een onafhankelijk Wijkoverleg van bewoners en bewonersgroepen. Naar voren kwamen onder meer: - het zijn van overlegpartner stadsdeel/gemeente, - aan de orde stellen van buurtoverstijgende onderwerpen (zoals inbraken, jongerenbeleid, functioneren buurthuizen) en werken met thematische werkgroepen, al of niet in relatie tot de actualiteit (afval, communicatie met en door de overheid, Gaasperplas-ontwikkelingen).

De gebiedsmakelaars maken geen deel uit van WOG, maar bieden op het ogenblik wel ondersteuning. (Zoals dit vroeger door het opbouwwerk gebeurde. Opm. wmr).

Bij het doornemen van de statutaire doelen van de stichting WOG (onder meer: belangen wijkbewoners behartigen, bevorderen invloed wijkbewoners bij instanties, inspraak wijkbewoners en samenspraak tussen groepen en personen) blijkt dat deze doelen overeen komen met de wensen van de aanwezigen (buurtoverstijgende zaken, informatie-uitwisseling, kennisdeling e.d.). De huidige statuten kunnen daarom voor nu worden gebruikt voor een nieuw Wijkoverleg.

Het WOG(D) kan de stem van bewoners laten horen, allerlei onderwerpen aankaarten vanuit bewoners en meningen geven.

Driemond wordt nu gelaten voor wat het is. Ook omdat Driemond mogelijk wil aansluiten bij Weesp en omdat latere aansluiting altijd mogelijk blijft.

De volgende personen willen hun schouder er onder zetten om tot een verdere uitwerking van de te ondernemen stappen (met issues uit het verslag mei 2019) en tot een bestuur te komen: Adri, Astrid, Emile, Gijs, Rob en Ron. Zij komen binnen 10 dagen bijeen. (In principe 22/1).  De groep gaat op zoek naar nieuw bestuur, maakt een tijdsplanning en doet voorstel voor communicatie van en vanuit WOG. Voor de belangen van jongeren zoeken zij nog iemand met affiniteit met jongeren. Winnie stuurt hen uitnodiging per mail.

Rondvraag

Ron wijst op stadsdorpen.nl met een overzicht van alle stadsdorpen in Amsterdam (interessant voor b.v.Gein3). NB. Bij checken blijkt deze website op dit moment niet beschikbaar, tijdelijk of permanent. wmr

Marianne mailt uitnodiging voor nieuwjaarsreceptie op 7 februari zodra deze definitief is en wijst op de mogelijkheid om op 21 januari 10 minuten in gesprek te gaan met de stadsdeelvoorzitter. Zie bijgaand

Het verslag wordt zo snel mogelijk verspreid onder alle bewonersgroepen en betrokken bewoners.

MV/WMR 20/01/’20

.

 

[1][1] Bijgevoegd is onder andere de ooit door het WOG gemaakte flyer met informatie over doelen en activiteiten. Op de achterzijde stond info over enkele WOG-werkgroepen, de Platforms tegen A6-A9 en Gaasperdam Goen.